De totstandkoming van 5G gebeurt grotendeels buiten de samenleving om. Het maatschappelijk draagvlak voor de uitrol van dit nieuwe mobiele netwerk is vanuit de burgers niet groot. Is het de industrie? Moet de burger daarom boeten? Wie wil nog sneller internet en zelfbesturende auto ‘s. Een enkeling (vooral jongeren) juichen 5G toe maar voor het gros hoeft het niet. Hoe er nu naar uitziet komt 5G er wel en zal het ons dagelijks leven drastisch veranderen. Dat stelt politicoloog dr. Edwin van Rooyen, die de ontwikkeling vanuit democratisch en bestuurskundig oogpunt ‘zeer zorgwekkend’ vindt.

Dr. E.A.L. (Edwin) van Rooyen (1969) is onderzoeker met als specialisme Europese integratie. Van Rooyen is verbonden aan het Montesquieu-Instituut (Den Haag), een multidisciplinair instituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Onderzoek 5G
Edwin van Rooyen doet onderzoek naar 5G en belichtte de bestuurlijke aspecten ervan onlangs in een lezing voor de Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit). Bij het verschijnsel EHS krijgen mensen gezondheidsproblemen van de elektromagnetische velden, nodig voor alle draadloze apparaten en verspreid door antennemasten van 2G, 3G, 4G en 5G die zogenaamd nodig zijn voor de draadloze communicatie. Ook de draadloze apparaten zelf veroorzaken vervolgens gezondheidsklachten.

Technische kant versus gezondheid
De beslissing om 5G te introduceren is in feite genomen door technici uit de wetenschap en de telecomindustrie. Zij richten zich uitsluitend op de technologische kant van de zaak. Het initiatief voor 5G werd in 2012 genomen door een werkgroep van de International Telegraph Union (ITU), een publiek-privaat agentschap van de Verenigde Naties. Het onderzoek naar de technische voorwaarden waaronder de stap naar 5G kan worden gemaakt, werd toen gestart. In datzelfde jaar ging de telecomindustrie in gesprek met de Europese Commissie die een jaar later een voorstel accepteerde om een Europees publiek-privaat samenwerkingsverband te beginnen. Vanuit dit samenwerkingsverband worden 20 dure projecten gefinancierd om de voor 5G benodigde infrastructuur te ontwikkelen.

Ontstaan 5G tot verplichting gemeenten
In 2015 accepteerden de 193 lidstaten van de Verenigde Naties het actieplan van de ITU voor de ontwikkeling van 5G. 18 juli 2017 ondertekenden de Ministers van Telecommunicatie van de Europese Unie een 5G-verklaring als bevestiging van hun bereidheid om van Europa de mondiale voortrekkersmarkt voor 5G te maken. 16 juli 2019 biedt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van Nederland (Minister Wiebes) het wetsvoorstel Implementatie Telecomcode in de Telecomwet 1998 ter visie aan. Minister Wiebes van Economische Zaken hoefde voor zijn formele handelen in EU-verband geen toestemming van de Tweede Kamer te vragen.

Dat de Tweede Kamer beperkte en onvolledige informatie krijgt over 5G draagt ertoe bij dat ook de Nederlandse media en de bevolking er weinig over weten. Economische Zaken lijkt deze situatie te willen continueren en wil voorkomen dat de bevolking de introductie van 5G bemoeilijkt. Het ministerie wil (en gaat in 2020) gemeenten verplichten om 5G op hun grondgebied toe te staan. Het is niet de bedoeling dat gemeenten eigen normen voor toelaatbare elektromagnetische straling gaan stellen. Daarom moeten bevoegdheden hierover bij het nationale bestuursniveau komen te liggen. Lokale bestuurders hebben dus het nakijken en kunnen de uitrol van 5G niet tegenhouden. Is dit om uitstel te willen voorkomen zoals toendertijd gebeurd is met 3G (UMTS)? https://stralingsleed.nl/blog/bijna-90-van-de-gemeenten-heeft-te-maken-met-zorgen-over-gezondheidsrisicos-5g-wijs-de-overheid-op-het-voorzorgsbeginsel/.

Vermoedelijk vloeit de onrust over 5G deels voort uit het gevolg van een onderzoeksrapport van TNO (Cofam 1) uit 2000, waarin twijfels worden geuit over de mogelijke gezondheidsrisico’s door de straling die afkomstig is van UMTS-antennes. (3G) https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/. Nu wordt bij het in willen voeren van 5G worden deze toestanden  voorkomen door ondemocratische maatregelen http://stralingsleed.nl/blog/censuur-is-het-einde-van-de-democratie/

Want een democratie is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Men onderscheidt directe democratie , waarin burgers persoonlijk stemmen over wetten, besluiten en benoemingen, en indirecte democratie, waarin het volk zich laat vertegenwoordigen door een gekozen orgaan, zoals een raad of parlement.

Gezondheidseffecten en andere negatieve aspecten van 5G zijn in de besluitvorming niet meegenomen
Volgens Van Rooyen is de Tweede Kamer zich dus waarschijnlijk van de keerzijde van 5G niet eens bewust. Voor zover Tweede Kamerleden vragen stellen aan staatssecretaris Keijzer (die thans 5G in portefeuille heeft) betreffen die meestal de procesmatige voortgang en in een enkel geval de gezondheidseffecten van 5G. De onwetendheid van de Tweede Kamer verklaart Van Rooyen uit het feit dat alle voorbereiding en uitvoering van de nieuwe mobiele technologie zich in publiek-private handen bevindt https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/. Publiek-private samenwerking brengt met zich mee dat niet of nauwelijks publieke verantwoording wordt afgelegd. Het parlement heeft een zwakke informatiepositie en sanctiemogelijkheden zijn beperkt. Van Rooyen herkent een patroon. Het is al zover dat gemeenten geen zeggenschap meer hebben over het plaatsen van zendmasten. Van Rooyen: “raadsleden, wethouders en bewoners kunnen ook dan vrijwel niets doen met hun zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling”. 

Zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling zijn gebaseerd op de resultaten van vele wetenschappelijke onafhankelijke studies. Studies niet verricht door wetenschappers in dienst van de Telecom. Diverse keren hebben honderden onafhankelijke wetenschappers van over de hele wereld oproepen gedaan aan nationale en internationale bestuurders de blootstelling aan elektromagnetische straling te beperken en eerst te onderzoeken, zolang niet zeker is dat geen gezondheidseffecten optreden. Deze oproepen zijn ineffectief gebleken.

“De negatieve effecten op de gezondheid van mensen, dieren en planten zullen groot zijn,” zegt hij. “5G gaat gebruikmaken van veel sterkere elektromagnetische straling dan tot dusverre wordt gebruikt,” vervolgt hij. “Nu al blijkt dat elektromagnetische straling serieuze gezondheidseffecten heeft,” klinkt het. “Kun je nagaan wat er gebeurt als die straling nog eens tientallen malen wordt versterkt.”

Van Rooyen constateert dat het belangrijkste internationale adviesorgaan op gezondheidsgebied, de Wereldgezondheidsorganisatie, en het belangrijkste nationale adviesorgaan, de Gezondheidsraad, vreemde keuzes maken. De Wereldgezondheidsorganisatie voerde in 2014 een risicoanalyse over radiofrequente elektromagnetische straling uit, maar de publieke consultatie die voor dat doel werd uitgevoerd mocht niet over gezondheidsrisico’s en beschermingsmaatregelen gaan! Degenen die hiertoe besloten, waren bijna allen lid van een private organisatie die blootstellingrichtlijnen voor de telecom- en militaire industrie opstelt en daar volgens ingewijden nauwe banden mee heeft (had). Ook de Gezondheidsraad in Nederland wil niets weten van onderzoeksresultaten die een verband tussen kunstmatige elektromagnetische straling van draadloos gebruik en lichamelijke kwalen te willen weten en noemen het steevast: “het zit tussen de oren”.

Het openbaar bestuur laat grote steken vallen, meent Van Rooyen. Hij constateert een ‘democratisch tekort’ in de besluitvorming over 5G. “Bestuurders die de publieke zaak dienen, moeten zorgen voor maatschappelijk draagvlak voor hun besluiten. De samenleving moet juist en volledig geïnformeerd worden, mensen moeten de kans krijgen hun standpunt in te brengen en dan moet een belangenafweging worden gemaakt. Dat proces heeft niet of nauwelijks plaatsgevonden. Dat is zeer zorgwekkend”, aldus Van Rooyen. Hij wijst erop dat blijkens een enquête van Economische Zaken ruim 40% van de bevolking niet gerust is over de gezondheidsaspecten van elektromagnetische straling. “Het onderwerp 5G is belangrijk genoeg om er een referendum over te organiseren.”

5G gaat volgens Van Rooyen diep ingrijpen in het maatschappelijk leven
De nieuwe generatie mobiele technologie wordt ontwikkeld om wereldwijd vele miljarden ‘slimme’ voorwerpen en mensen zelf met het internet te verbinden. Menselijke intelligentie wordt vervangen door kunstmatige intelligentie en veel menselijke handelingen zullen ‘realtime’ gemonitord worden. ‘We komen in een digitaal systeem terecht dat steeds minder vrijheden zal toelaten.’ De negatieve effecten op de gezondheid van mensen, dieren en planten zullen groot zijn. 5G gaat gebruikmaken van veel sterkere elektromagnetische straling dan tot dusverre wordt gebruikt. ‘Nu al blijkt dat elektromagnetische straling serieuze gezondheidseffecten heeft. Kun je nagaan wat er gebeurt als die straling nog eens tientallen malen wordt versterkt.’ De industrie wil volgens Van Rooyen de huidige hoeveelheid mobiel dataverkeer met een factor 1000 verhogen.

Hij merkt op dat de Tweede Kamer beperkte en onvolledige informatie krijgt over 5G, wat ertoe bijdraagt dat de Nederlandse media en bevolking er weinig over weten. Van Rooyen merkt op dat gemeenten nu al niet meer het  zeggenschap hebben over het plaatsen van zendmasten en Telecombedrijven bijna nooit een gemeentelijke vergunning nodig hebben voor het plaatsen van een zendmast. Straks ontstaat dezelfde situatie voor het plaatsen van 5G-antennes in lantaarnpalen, stoplichten en bushokjes.

Steeds minder vrijheden
Zorgen over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling zijn gebaseerd op de resultaten van vele wetenschappelijke studies. Honderden wetenschappers hebben de wereld opgeroepen om blootstelling aan deze straling te beperken. Die oproepen zijn ineffectief gebleken. 5G gaat er volgens Van Rooyen voor zorgen dat we in een digitaal systeem terechtkomen dat steeds minder vrijheden zal toelaten. De tweede kamer wiens gezondheid zelf ook in gevaar is, gezien het veelvuldig aftreden en ziekmeldingen? https://stralingsleed.nl/blog/is-de-gezondheid-van-de-tweede-kamerleden-in-gevaar/

 

https://www.ninefornews.nl/negatieve-effecten-5g-gezondheid/
https://tweakers.net/nieuws/163660/kabinet-gemeenten-moeten-ondanks-zorgen-plaatsing-5g-antennes-accepteren.html
https://tweakers.net/nieuws/38294/gemeenten-willen-duidelijkheid-over-gevaren-umts.html
https://stock.adobe.com/nl/images/id/221644056?as_campaign=Freepik&as_content=api&as_audience=idp&tduid=be255ff69ad710ff7a0f3b33038eee5e&as_channel=affiliate&as_campclass=redirect&as_source=arvatoo;
Foto: https://pixabay.com/nl/photos/duimen-omlaag-afkeer-duim-slechte-6110175/