*In de epidemiologie verstaat men onder incidentie het aantal nieuwe gevallen van aandoeningen per tijdseenheid. In dit geval hersentumoren.

Een glioom
De hersenen en het ruggenmerg bevatten zenuwcellen die omgeven zijn door een speciaal soort lijmachtige cellen die gliacellen worden genoemd. Een tumor die voorkomt in de gliacellen van de hersenen en het ruggenmerg, wordt glioom genoemd.

Soorten glioom
Op basis van het type cel dat erbij betrokken is, bestaat glioom uit drie soorten:
-Astrocytomen: deze tumoren komen vaak voor en ontwikkelen zich uit de cellen die bekend staan ​​als astrocyten. Astrocyten zijn verantwoordelijk voor de chemische omgeving van de neuronen. Om de omgeving stabiel en veilig te houden verwijderen de astrocyten ionen, en recyclen ze neurotransmitters die zijn vrijgelaten bij processen op de synaps (het punt waarop twee neuronen met elkaar kunnen communiceren);
-Ependymomen:  de ependymoom is een zeldzaam voorkomende tumor in de hersenen of het ruggenmerg. Deze tumor komt vooral bij kinderen voor en bij volwassenen wordt hij minder vaak gezien. De hersenholtes (ventrikels) en hersenkanalen, waarin hersenvocht, de liquor, stroomt, worden bedekt met ependymcellen. Gliomen die ontstaan uit de ependymcellen worden ependymomen genoemd.
-Oligodendrogliomen: een oligodendroglioom, is een primaire tumor van het zenuwstelsel en groeit vanuit het steunweefsel, wat de geleiding verzorgt rondom de zenuwvezels, in de hersenen. Een oligodendroglioom is een zeldzame hersentumor en komt in twee typen voor;
1.Laaggradige tumoren (graad 2). De tumorcellen lijken sterk op de oorspronkelijke cellen. De tumor groeit meestal langzaam en zaait niet snel uit. De patiënt krijgt er vaak pas laat last van.
2.Hooggradige tumoren (graad 4). Oligodendrogliomen die sterk kwaadaardig zijn. Hierbij wijken de tumorcellen sterk af. De tumor groeit snel en zaait ook snel uit. Een andere naam voor deze tumor is anaplastische oligodendrogliomen.

De risicofactoren om glioom te krijgen
Iedereen kan een glioom krijgen. Maar sommige factoren verhogen het risico op glioom. De volgende zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van glioom:
-Genmutaties kunnen daardoor het DNA van replicerende hersencellen verstoren en kankercellen produceren.
-Blootstelling aan ioniserende stralingen verhoogt het risico op glioom*
-Naarmate de leeftijd vordert, neemt het risico op kanker toe.
-Het risico op het ontwikkelen van een glioom is hoger bij mannen dan bij vrouwen.

*De straling (onzichtbare en reukloze elektromagnetische velden) van alle draadloze apparaten is wel erg snel toegenomen tijdens de corona pandemie. Is het ook ioniserende straling wat er bij 5G gegenereerd wordt? Heeft de wetenschap het allemaal wel goed?

Glioma cluster in Frankrijk
Voor de corona uitbraak werden al acht van de duizend werknemers van de Franse multinational Atos, gespecialiseert in IT-diensten en gevestigd in Yvelines, gediagnosticeerd met glioma.  In de omgeving zijn nog tien andere personen met de diagnose glioma en daarnaast zijn er op het hoofdkantoor van deze Franse multinational (Bezons, een voorstad van Parijs) in 2020 drie nieuwe gevallen van hersenkanker ontdekt. De werknemers leggen de link met de elektromagnetische velden van mobiele telefoons, zendmasten, dataservers en andere bronnen van straling.

L’onde d’un doute
Het is te zien in de Franse docu ‘5G : l’onde d’un doute (5G: De golf van twijfel), uitgezonden op donderdag 12 november 2020 op https://www.phonegatealert.org/en/watch-the-french-documentary-complement-denquete-broadcasted-on-november-12-2020 Onderzocht werd wat de effecten van mobiele technologie* (met name de onzichtbare straling) op de gezondheid van mens en dier zijn. Eric van Rongen van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Nederlandse Gezondheidsraad (Gr) en vicevoorzitter van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ICNIRP, zegt dat in de commissie van de ICNIRP “wetenschappers bepalen hoe groot de blootstelling aan stralingstoestellen (zoals zendmasten, magnetrons, babyfoons) mogen zijn vooraleer ze schade berokkenen”. Het zijn onder meer dié normen die de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie gebruiken als het gaat over straling van zendmasten. Misschien is het wijzer om te luisteren naar ervaringsdeskundigen?

*De straling van de mobiele technologie is volgens de Gezondheidsraad en ICNIRP, niet-ioniserend (te laag is om rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken). Na het zichtbaar licht is de straling in het elektromagnetische spectrum pas wetenschappelijk gezien ioniserend. Op 2-9-2020 verklaard de Gezondheidsraad echter dat niet is aangetoond dat 5G de gezondheid kan schaden maar dat dit wetenschappelijk ook niet helemaal uit te sluiten valt!

Glioma, agressieve vorm van hersenkanker
De bedrijfsarts Dr. Christophe Chaney van het bedrijf Atos, legt de link van deze agressieve vorm van hersenkanker, bij de toenemende elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen in het bedrijf. Normaal gesproken komt hersenkanker vijf à zes keer op de 100.000 voor en een frequentie van acht op 1.000 werknemers is dan extreem hoog.

ICNIRP beïnvloed door de industrielobby?
De documentaire brengt vervolgens de regulering van de technologie in beeld en zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de meest invloedrijke commissie in Europa, de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Is deze commissie een verlengstuk van de industrie? Bieden de door deze commissie geadviseerde blootstellingslimieten werkelijk wel bescherming aan mens, fauna en flora? Of zijn deze vooral handig om zoveel en zo snel mogelijk nieuwe draadloze toepassingen op de markt te brengen? Marc Arazi, huisarts en aanjager van het Phonegate-dossier, waarin de certificering van mobiele telefoons onder de loep is genomen, stelt dat: “5 miljard gebruikers bewust misleid worden over het werkelijke niveau van de blootstelling, wetende dat de belangrijkste bron van blootstelling aan elektromagnetische straling, de mobiele telefoon zijn en hun masten hiervoor nodig”.

“Blootstellingslimieten hebben niets van doen met volksgezondheid”
In het fragment beantwoordden drie wetenschappers de vraag of de grenswaarden die de ICNIRP adviseert echt onze gezondheid beschermen. Volgens hen “hebben deze grenzen niets van doen met de volksgezondheid”. “Er zijn negen biologische effecten die zich voordoen onder de reglementaire drempels. Een van hen is kanker”, zegt de Amerikaanse biochemicus Martin Pall. Volgens de moleculaire bioloog Dariusz Leszczynski zijn deze grenswaarden “op een zeer hoog niveau vastgesteld, meer om de industrie te helpen om zich snel en goedkoop te ontwikkelen dan om de gezondheid van de gebruikers van mobiele telefoons te beschermen”.

Ron Melnick, de toxicoloog die in 2018 toezicht hield op de grootste van de openbare onderzoeken naar ratten (het National Toxicology Program, een studie van de Amerikaanse overheid) gaat zelfs zo ver dat “iemand die meer dan 4 uur per dag belt met de telefoon dicht bij zijn hoofd het risico heeft om een hersentumor te ontwikkelen”. Een oorzakelijk verband wordt dus steeds duidelijker, in ieder geval bij een groot deel van de wetenschappelijke gemeenschap.

Verantwoordelijken dekken zich in met de wettelijk toegestane limieten
De huidige directeur van het Atos-kantoor in Yvelines geeft aan dat de metingen van een controlerende instantie laten zien dat de elektromagnetische velden ver onder de grenswaarden blijven. Zowel die voor publiek als die voor professionele omgevingen. Hij zegt zich niet bewust te zijn van risico’s van elektromagnetische velden onder de wettelijk toegestane blootstellingslimieten. De directeur van Atos ten tijde van de gebeurtenissen, Thierry Breton, wil niet voor de camera reageren maar laat in een verklaring weten dat Atos aan de wettelijke normen voldoet. Saillant detail: Breton is de voormalige baas van France Telecom en voormalig minister Economische Zaken. Hij is nu als Eurocommissaris o.a. verantwoordelijk….. voor de uitrol van 5G.

Belangenverstrengeling ICNIRP met industrie
Hoog tijd voor de vraag hoe het nu eigenlijk zit met de grenswaarden voor elektromagnetische straling? Beschermen deze limieten echt onze gezondheid? Wat is er bekend over de ICNIRP die deze limieten adviseert? En hoe komt het dat veel overheden deze limieten overnemen?

De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ( ICNIRP) is een internationale commissie gespecialiseerd in niet-ioniserende stralingsbescherming. ICNIRP is een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in Duitsland en is in 1992 opgericht met als doel mens en milieu te beschermen tegen nadelige effecten van niet-ioniserende straling (NIR). ICNIRP is samengesteld uit een commissie van maximaal 14 leden.Het feit dat de belangen van tien van de veertien leden van de ICNIRP verstrengeld zijn met de telecomindustrie belooft weinig goeds.

Eric van Rongen
De Nederlandse bioloog Eric van Rongen was voorzitter van 2016 tot 2020 en doet nu dienst als vicevoorzitter sinds mei 2020. Hij beweert in eerste instantie dat de ICNIRP organisatie niet wordt gefinancierd vanuit de industrie. Maar na doorvragen van de journalist moet hij erkennen dat de bijeenkomsten van de ICNIRP wel degelijk betaald worden door de telecomindustrie.

Dubbele petten
Van Rongen is niet alleen vicevoorzitter van de ICNIRP, hij is ook lid van:
-de Commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Nederlandse Gezondheidsraad;
-de Zweedse Stralingsautoriteit;
-het International Advisory Committee WHO EMF;
-het International Committee on Electromagnetic Safety (ICES) van de IEEE. ICES is duidelijk een industrie-lobby en een standaardiseringsorganisatie.

Wetenschappelijk wangedrag
De wetenschappers Hardell en Carlberg publiceerden in oktober 2020 het artikel https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32774488/ : hoe is het zover gekomen dat, na 2G, 3G 4G, nu 5G wordt uitgerold? Dat “belangenconflicten en banden met de industrie lijken te hebben bijgedragen tot de huidige ontwikkeling. Dat het ontbreken van een goede onbevooroordeelde risico-evaluatie van de 5G-technologie veel risico’s met zich meebrengt voor de bevolking wereldwijd. Dat er bovendien een kartel lijkt te bestaan van individuen die de evaluatiecomités monopoliseren, waardoor het risicoloze paradigma wordt versterkt. Wij zijn van mening dat deze activiteit als wetenschappelijk wangedrag moet worden aangemerkt”.

Wetenschappelijk wangedrag en stralings autoriteiten financieren ICNIRP!
Het was al langer bekend dat het Duitse Federaal Ministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (BMU), waaronder ook het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming (BfS) valt de ICNIRP financiëel steunt. Na een informatieverzoek van https://www.microwavenews.com/  zijn er meer details over de financiering van het ICNIRP: in de laatste drie jaar heeft het BMU 70-80% van de jaarlijkse inkomsten van de ICNIRP bijgedragen. De inkomsten uit de verkoop van boeken en de kosten voor het bijwonen van workshops zijn hier niet in begrepen. ICNIRP ontvangt ook een “bijdrage in natura” van het BMU: “gratis” kantoorruimte in het BfS-pand in Oberschleiβheim, bij München. Andere bureaus die ICNIRP ondersteunen zijn:
-European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020);
-International Radiation Protection Association (IRPA);
-Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA);
-Nieuw-Zeelandse ministerie van Volksgezondheid.

Phonegate
In 2016 ontdekt huisarts Marc Arazi dat het Franse ANSES (Nationale agentschap voor Gezondheid en Veiligheid) metingen heeft gedaan om vast te stellen of de straling van mobiele telefoons onder de blootstellingslimieten blijft. https://www.phonegatealert.org/en De elektromagnetische straling van een telefoon wordt gemeten in watt per kilogram (W/kg): dit is de SAR- (specific absoption rate) waarde. Om op de markt te worden gebracht, mag de SAR van een telefoon niet hoger zijn dan de volgende grenswaarden, die in 1998 zijn vastgesteld: 2 W/kg aan het hoofd, 2 W/kg aan het lichaam en 4 W/kg aan de ledematen. Arazi leest in het rapport van het Franse ANSES dat van de 95 mobiele telefoons die door het ANFR [National Frequency Agency] zijn bemonsterd, had 89% een SAR van meer dan 2 W/kg! M.a.w: 9 van de 10 telefoons overschrijden de grenswaarde!

Fabrikanten misleiden smartphone gebruikers
Arazi waarschuwt voor wat hij Phonegate noemt: een algemene overschrijding van de grenswaarden voor straling van mobiele telefoons. Hij verwijt de fabrikanten van smartphones dat zij ”miljarden gebruikers bewust en vrijwillig misleiden over het werkelijke niveau van de blootstelling, wetende dat de belangrijkste bron van blootstelling aan elektromagnetische straling de mobiele telefoon is”. Het antwoord van de Telecom is dat ervoor gewaarschuwd wordt (in de hele kleine lettertjes). De inzet van Arazi heeft er toe geleid dat Frankrijk in 2019 de Europese Commissie heeft verzocht om de afstand van de tests voor het lichaam tot nul millimeter te beperken, zoals nu al het geval is voor het hoofd. Maar volgens Arazi staat het onderwerp in Brussel nog steeds niet op de agenda.

Rechtszaak 2021
8 april 2021, dient Robert F. Kennedy, Jr., voorzitter van Children’s Health Defense, een rechtszaak in namens  de weduwe en twee zonen van Frank Aaron Walker, een predikant, leraar en muzikant uit Louisiana. Walker, die 25 jaar mobiele telefoons heeft gebruikt. In januari 2019 werd hij gediagnosticeerd met hersenkanker glioblastoom. Walker stierf op 31 december 2020, op 49-jarige leeftijd, na een tweejarige strijd tegen deze kanker. De aanklacht is dat de kanker werd veroorzaakt door blootstelling aan de straling van mobiele telefoons en dat de telecommunicatie-industrie al decennia lang frauduleuze praktijken toepast om de gezondheidsrisico’s van straling van mobiele telefoons te verbergen.

 

https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12637/redir
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/5g-straling-moeten-we-ons-nu-wel-of-geen-zorgen-maken/article-longread-1570291.html
https://stralingsleed.nl/blog/hersentumoren-gelinkt-aan-straling-mens-en-dier-reageren-op-de-mobiele-telefonie/
Foto https://www.medlife.com/web/glioma-causes-symptoms-types-prevention/
https://letstalkabouttech.nl/2020/11/hoge-incidentie-hersentumoren-bij-franse-multinational-atos-gelinkt-aan-straling/
https://www.kanker.nl/kankersoorten/glioom/wat-is/glioom
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/
https://stralingsleed.nl/blog/hersentumoren-gelinkt-aan-straling-mens-en-dier-reageren-op-de-mobiele-telefonie/