Juist het Kabinet moet de Grondwet kennen en in acht nemen. De hieronder aangehaalde artikelen uit de Grondwet worden door de overheid zelf niet nageleefd, betreffende de huidige belasting van de kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze toepassingen. De grondwet wordt schromelijk overtreden door de overheid omdat het bereik van draadloos bellen in Nederland naar 95% anno 2021 is gegaan. De elektrogevoelige voor de frequentiegolven van dit draadloos gebruik, kan in Nederland dus niet meer wonen. Velen zijn dan ook al gevlucht en velen zijn uit het leven gestapt. Dit handelen van het Kabinet is in strijd met de grondwet. Ook de elektrogevoelige heeft recht om te wonen in zijn geboorteland. Houd plekken vrij waar de elektrogevoelige kan wonen en werken.

Draadloze bereikbaarheid
In 2021 is de bereikbaarheid voor draadloos gebruik in Nederland 95%. Er is geen plek meer om te wonen zonder gestoord te worden door de onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegoven. Nederland is ondergedompeld onder frequentiegolven van de draadloze technieken. Of je wilt of niet; voor iedereen hetzelfde. Iedereen lijkt mee te moeten met de nieuwste draadloze technologieën, maar niet iedereen kan hiertegen. Tegen:
-alle antenne-installaties voor 2G, 3G, 4G en 5G. Op 31 maart 2021 stonden er 15.707 antenne-installaties in Nederland;
-alle smartphones van anderen. Maar liefst 93% van de Nederlanders is in het bezit van een smartphone. Daarmee heeft Nederland de hoogste smartphone-penetratie van alle onderzochte landen wereldwijd;
-het Internet der Dingen (IoT).  Apparaten (“dingen”) die draadloos met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen:
-wifi. Wifi is een term die gebruik wordt voor een draadloos netwerk. Zo ’n draadloos netwerk zit vaak aangesloten op een modem dat toegang tot internet biedt. Zo kan dit draadloze wifi netwerk dus gebruikt worden voor draadloos internet;
-alle draadloze toepassingen zoals: draadloze spelcomputer, draadloze tandenborstel, draadloze oordopjes, draadloze muis en alles wat draadloos is.

Niet iedereen kan ertegen
Er zijn veel mensen waar de gezondheid door de omgeving met de onzichtbare, onhoorbare en reukloze frequentiegolven van alle draadloze toepassingen, nu al zwaar wordt vervuild. In veel gevallen kunnen ze al geen gebruik meer maken van de openbare ruimte en dat heeft grote gevolgen. Gevolgen voor het werk, onderwijs, gezondheidszorg, recreatie, sociale en maatschappelijke contacten. Velen van hen zijn niet meer in staat arbeid te verrichten en zelfstandig voor een inkomen te zorgen. Dit alles is volledig onacceptabel en dit probleem zal met 5G en het IoT alleen maar toenemen en meer mensen zullen volgen.

De grondwet
Maar Nederland heeft toch een grondwet? Een grondwet waarin de grondbeginselen van onze democratie beschreven staan, zoals het recht op gelijke behandeling, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. In de grondwet staan onder andere de regels waar alle mensen zich aan moeten houden. De eerste regel in de grondwet is (artikel 1): allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. De volgende artikelen maken duidelijk dat hoe de regering handelt wat betreft de draadloze communicatie al sinds het begin van deze eeuw, in strijd is met hun eigen grondwet. Enkele artikelen:
Artikel 10
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer;
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam;
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Hoe deze artikelen niet nageleefd worden
Artikel 10
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Er zijn mensen die geen smartphone en/of computer kunnen hebben. Hoe moeten deze mensen, de elektrogevoeligen, in contact blijven met de maatschappij, welke we er in Nederland van gemaakt hebben na de 20ste eeuw? Een draadloze maatschappij wat volgens demissionair premier Rutte een basisbehoefte is. Want (volgens de regering) zonder technologie stagneert onze economie. Wij elektrogevoeligen willen niet bestraald worden door alle kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze apparaten en hun antennes hiervoor nodig. Overheid doe hier wat aan. Noem het schandalig dat mensen ongevraagd ‘bestraald’ worden in heel Nederland. Laat gezondheid voor economie gaan in Nederland. Geef geen kansen om groepen mensen te discrimineren t.o.v. andere groepen. We moeten kunnen leven naast elkaar. Overheid begeleidt dit correct.

Ik heb (net als iedereen) recht op eerbiediging van mijn persoonlijke levenssfeer en ik wil niet bestraald worden. Ik word er onwel van! Ongevraagd bestraald worden wil ik dus niet. Geef me een plek waar ik kan wonen in mijn eigen land en laat me bij de maatschappij  horen. Maak me geen zonderling, wat nu wel gebeurt!

 Artikel 11
Grondwet Art. 11: Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Elektromagnetische velden van de draadloze communicatie tasten wel terdege de gezondheid van zeker 5 tot 10% van de mensen in Nederland aan. Waarschijnlijk ligt dit percentage veel en veel hoger, wanneer er gericht en eerlijk onderzoek naar wordt gedaan.
De nu al 5 tot 10% hebben klachten als:
-slaapproblemen;
-ernstige vermoeidheid;
-hartkloppingen/hartritmestoornissen;
-hoofdpijn met evenwichtsstoornissen;
-gewrichts- of spierpijn (kramp);
-hersenmist (niet in staat om helder te denken);
-tinnitus (een constante piep in de oren);
-elke morgen verkouden welke in de loop van de dag over is;
-onwillekeurige bewegingen in je lichaam;
-huidproblemen.

Dat hebben is bekend de overheid want ik heb het zelf diverse malen gemeld. De overheid doet er niets mee en bij elk nieuw kabinet lijkt het wel of de oude brieven weggegooid worden. EMV stoppen niet bij de buitenmuren en dringen zonder afschermende maatregelen overal door: er is geen ontkomen aan (bij 5G zelfs mét afscherming). Meer elektrogevoeligen worden na 2020 dan ook ziek van de frequenties voor 5G die ook nu al gebruikt worden. Door willens en wetens door te gaan met de introductie van 5G , wifi en IoT, zonder rekening te houden met de reeds gemelde gezondheidseffecten van de blootstelling aan de al huidige EMV en zonder rekening te houden met de eerdere verzoeken  van uitstel, vergroot de overheid doelbewust het lijden van de EHS ‘er en gaat voorbij aan het recht op onaantastbaarheid van het lichaam. De overheid overtreedt dit artikel 11 dus al jaren. Zelfs het Kennisplatform EMV en Gezondheid (namens de overheid-RIVM) noemt al sinds 2013 EMV als één van de mogelijke oorzaken van EHS. Ook is er in 2021 meer duidelijkheid. 80% van de zelfverklaarde EHS lijders bleken te diagnosticeren met eenvoudige en goed beschikbare objectieve analysemethoden. EHS is een namelijk een objectiveerbare milieuziekte, een gevoeligheid ten gevolge van EMV volgens Prof. D. Belpomme; https://stralingsleed.nl/blog/elektrohypersensitiviteit-ehs-een-nieuw-geidentificeerde-en-gekarakteriseerde-neurologische-pathologische-stoornis/.

En in een pilotstudie toonde Heuser en Heuser aan dat de f-MRI scan van elektrogevoeligen afwijkt van anderen  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28678737/. Zie ook het recente replicatie onderzoek van M. Dieudonné over de zelfdiagnose van EHS, dat opnieuw laat zien dat EHS geen nocebo-respons* is op blootstelling aan EMV. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30920673/.

*Met het nocebo-effect doelt men op de negatieve gedachten van een patiënt over zijn toestand; hij wordt ziek, omdat hij het idee heeft dat hij ziek wordt en zich dan ook ziek voelt.

Studies betreffende het effect van 50-Hz-velden op humane lymfocyten* laten zien dat niet-thermische doses enkel- en dubbelstrengsbreuken in DNA kunnen veroorzaken, met een sterke correlatie tussen dosis en effect. Woorden van de Belgische arts en epidemioloog Luc Bonneux uit 2007 al.

*Lymfocyten zijn witte bloedcellen en worden geproduceerd in ons beenmerg (net als alle andere bloedcellen). Na de rijping tot actieve lymfocyten bevinden ze zich in het bloed en het lymfestelstel. Het lymfestelsel heeft onder andere als functie om voor de afweer van het lichaam te zorgen. De lymfocyten in het lymfestelsel bieden normaal gesproken bescherming tegen virussen en bacteriën.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

De zorg van de overheid wat betreft de bewoonbaarheid van dit land geldt voor iedereen. Maar de elektrogevoelige kan niet meer wonen in dit land omdat hier geen rekening mee wordt gehouden. Hier is geen zorg voor. 5 tot 10% van de Nederlanders kunnen officieel al niet meer deelnemen in de 21ste eeuw aan het leven in Nederland omdat het milieu vergeven is van de draadloze kunstmatige frequentiegolven van alle draadloze. Waar is er een wifi-verbod of een smartphone-verbod? Nergens. Dit feit maakt dat elektrogevoeligen (EHS ’ers) niet meer kunnen werken, niet meer naar de tandarts kunnen, niet naar de huisarts kunnen en al helemaal niet meer naar het ziekenhuis. Er is ruimte in Nederland met bijna 100% draadloze dekking voor zorg voor mensen die niet tegen draadloos kunnen. Er zijn mensen die niet kunnen wonen in Nederland. Dit is toch niet de bedoeling?

Bronnen
https://stralingsleed.nl/blog/is-de-grondwet-wel-voor-iedere-nederlander/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Reactie%20van%20Verboom%20-Eerlijk%20over%20Straling%20Internetconsultatie%20Telecomcode.pdf
https://www.consultancy.nl/nieuws/15292/smartphonebezit-gegroeid-naar-93-van-nederlanders-veelvuldig-gebruik-storend
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vjjdado5jqmb/grondwet_volledige_teks
https://stralingsleed.nl/blog/welkom-op-deze-site/